SRB

Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima se danas smatra jednim od najvažnijih segmenata upravljanja preduzećem i nije više u fokusu interesovanja samo najvećih kompanija. Softversko rešenje PS.IT-a za upravljanje ljudskim resursima je savremeno rešenje bazirano na dugogodišnjem iskustvu u razvoju softvera za obračun zarada i naknada i na uvidu u izazove sa kojima se u segmentu upravljanja ljudskim resursima susreću preduzeća u svakodnevnom radu. Uzimajući u obzir da su potrebe, prioriteti i ciljevi različitih preduzeća bitno različiti, softver je koncipiran tako da obezbedi fleksibilnost prilikom uvođenja i skalabilnost u periodu eksploatacije.

Prednosti programa su:

 • Prilagodljiv je potrebama korisnika
 • Jednostavan je za upotrebu i zahteva minimalnu obuku
 • Baziran je na savremenim softverskim rešenjima, što ga čini pouzdanim i moćnim alatom u svakodnevnom radu
 • Može da se integriše sa softverskim rešenjima PSIT-a ili drugih proizvođača softvera
 • Osim licenci za korišćenje operativnog sistema, ne zahteva druge licence

Segmenti programa su:

 • Evidencija podataka o licima, radnim mestima i organizacionoj šemi
 • Kreiranje i štampa dokumenata
 • Izveštavanje i analiza

Prilagodljivost programa:

Softver za upravljanje resursima uvodi koncept šablona kojima se definišu skupovi podataka o licima, radnim mestima i organizacionoj šemi u skladu sa potrebama konkretnog korisnika. Kroz šablone se može bitno uticati i na način prikazivanja tih skupova podataka.

Softver se distribuira sa predefinisanim šablonom, tj sa predefinisanim skupom podataka i predefinisanim izgledom, koji se prilikom uvođenja mogu izmeniti u dogovoru sa korisnikom. Izmene šablona su moguće i u toku eksploatacije programa.

U radu sa dokumentima, softver za upravljanje ljudskim resursima se takođe oslanja na šablone (templejte) za dokumente. Pored predefinisanog skupa dokumenata, korisnik ima mogućnost kreiranja svojih šablona za postojeće tipove dokumenata ili potpuno nove tipove dokumenata.

U delu izveštavanja i analize, softver poseduje skup predefinisanih izveštaja i alate za aktivan rad korisnika sa podacima i generisanje „ad hoc“ izveštaja. Pored predefinisanih izveštaja, korisnik u procesu uvođenja ili tokom eksploatacije može dostaviti zahtev za dodatne izveštaje u skladu sa potrebama svog poslovanja.

Akcije su opcije koje podrazumevaju grupnu obradu podataka i/ili obradu koja se sastoji od više jednostavnih operacija a koje se izvršavaju u određenom redosledu. Neke akcije su predefinisane i distribuiraju se uz osnovnu instalaciju programa, ali se skup akcija može proširiti novim akcijama na zahtev korisnika.

Funkcionalnost osnovne instalacije

Osnovnom instalacijom softvera za upravljanje ljudskim resursima obuhvaćene su opcije za koje je procenjeno da su interesantne za rad većine preduzeća.

Funkcionalnosti modula UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA su:

Podaci o licima, radnim mestima i organizacionoj šemi

Opšti podaci o licu (slika 1)

 • Ime, prezime, srednje ime, jmbg, adrese, opština, broj telefona, e-mail, broj lične karte…
 • Broj zdravstvene legitimacije, datum isteka zdravstvene legitimacije (na osnovu koga se može dobiti obaveštenje o isteku z.l., određeni broj dana unapred)
 • Mogućnost dodavanja slike zaposlenog
 • Mogućnost učitavanja podataka sa čipovane lične karte

Slika 1 - Kartica Lica Kadrovska evidencija

Lični podaci o licu (slika 2)

 • Datum rođenja, mesto rođenja, pol, državlјanstvo, imena roditelјa, prezime pre braka, devojačko prezime
 • Veroispovest, slava, automatsko dodavanje slave u evidenciji odsustva
 • Broj obuće, konfekcijski broj
 • Evidencija članova porodice sa opcijom da su osigurani preko zaposlenog
 • Istorija promena ličnih podataka

Slika 2 - Podaci zaposlenog

Podaci o zaposlenju (slika 3)

 • šifarnik radnih mesta – koji korisnik definiše prema svojoj sistematizaciji
 • šifarnik organizacionih jedinica – koji korisnik definiše prema svojoj sistematizaciji
 • šifarnik mesta troška – podatak koji može da se koristi pri knjiženju obračuna zarada u modulu Total S
 • hronološko praćenje kretanja lica kroz radna mesta, organizacione jedinice i mesta troška
 • broj i datum osnovnog ugovora o radu
 • evidencije lokacije na računaru (mreži) na kojoj se fizički nalazi (skeniran) dokument ugovora
 • podaci o radnoj knjižici
 • mogućnost kreiranja više organizacionih šema

Slika 3 - Referenciranje zaposlenog sa sistematizacijom radnih mesta

Stečeno obrazovanje

Posebna znanja i veštine (slika 4)

Slika 4 - Prikaz unosa dodatnih veština, kompetencija, sertifikata zaposlenog

Stručna usavršavanja i obuke

Podaci o zaradama (slika 5)

Slika 5 - Definisanje koeficijenta ili iznosa za isplatu zarade

 • Ugovorenoj zaradi, bruto ili neto, u iznosu ili po koeficijentu
 • Kategorija osiguranika
 • Tekući računi lica
 • Platne grupe i službenici (za javna preduzeća i državne institucije)

Slika 5 - Definisanje koeficijenta ili iznosa za isplatu zarade

Podaci o stažu (trenutnom, prethodnom, specijalnom, beneficiranom) (slika 6)

Slika 6 - Evidencija i računica staža, beneficiranog staža i drugog angažovanja na ime minulog rada

Godišnji odmori (slika 7)

 • Evidencija plana i realizacije godišnjih odmora
 • Sistem za automatsko dodelјivanje dana godišnjih odmora svim zaposlenima na osnovu Zakona o radu i kolektivnog ugovora.

Slika 7 - Evidencija, kontrola i praćenje odsustva zaposlenih

Evidencija odsustva (bolovanja, porodilјsko, trudničko, plaćeno odsustvo, službeni put, verski praznik, prekid rada …) koja su dostupna prilikom obračuna zarada u modulu Total S (slika 8).

Slika 8 - Definisanje osnova za dodeljivanje dana godišnjeg odmora za određenu godinu

Podaci koji su neophodni za kreiranje izveštaja za Trezor (za javna preduzeća)

 • šifarnik zanimanja
 • funkcionalna klasifikacija
 • godina poslednjeg napredovanja
 • nadređena lica

Zaduženje lica inventarom za ličnu upotrebu (mobilni, automobil, kartice, laptop, klјučevi …) (slika 9)

Slika 9 - Mogućnost evidentiranja zaduženja zaposlenih

Grupni unos i izmena postojećih podataka za odabrana lica.

Kreiranje i štampa dokumenata

 • Ugovor o radu
 • Aneks ugovora o radu
 • Ugovor o delu
 • Autorski ugovor
 • Rešenje o prestanku radnog odnosa
 • Rešenje za godišnji odmor
 • Odluke direktora
 • Razni tipovi rešenja
 • Sporazum o prestanku radnog odnosa, rešenje o otpremnini – tehnološki višak

Korisnik ima mogućnost da dokumenta kakva se koriste u njegovoj firmi unese u program i takve dokumente kreira i štampa iz programa za jedno ili grupu lica. Ovo je omogućeno tako što se Word dokument učita u program Personal, zatim se uz pomoć alat za obradu teksta označe delovi teksta koji su promenljivi u zavisnosti od podatka lica. Na osnovu toga dobijaju se već gotovi dokumenti spremni za štampu, koji se čuvaju u bazi programa i vezuju se za lice, tako da postoji pregled kreiranih dokumenata po licu (slika 10).

Slika 10 - Evidencija dokumenata generisanih putem Template-a

Izveštavanje i analiza

Predefinisani izveštaji

 • Struktura zaposlenih po polu
 • Struktura zaposlenih po obrazovanju
 • Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama
 • Struktura zaposlenih po radnim mestima
 • Struktura zaposlenih po starosti
 • Ukupan radni staž
 • Uslov za penziju
 • Jubilarna nagrada
 • Stečeno obrazovanje
 • Odsustvo po zaposlenom
 • Godišnji odmor na dan
 • Prijavljena/odjavljena lica na dan
 • Kretanje lica kroz organizacione jedinice i radna mesta
 • Tip ugovora za sva lica
 • Promene zaposlenog
 • Neophodno/stečeno obrazovanje za radna mesta
 • Lica na zameni
 • Članovi porodica
 • Aktivna/pasivna lica
 • Struktura i broj zaposlenih u zavisnosti od vrste radnog vremena – statistički
 • Struktura i broj zaposlenih u zavisnosti od trajanja radnog odnosa – statistički
 • Struktura zaposlenih po polu – statistički (slika 11)

  Slika 11 - Primer prikaz gotovog izveštaja za štampu uz korišćenje naprednih grafičkih elemenata za prikaz podataka

 • Struktura zaposlenih po starosti – statistički
 • Struktura zaposlenih po obrazovanju – statistički (slika 12)

  Slika 12 - Primer izveštaja za štampu koji uključuje tabelarni i grafički prikaz

 • Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama – statistički
 • Evaluacija fluktacija
 • Struktura zaposlenih po obrazovanju i starosnim grupama
 • Prosečna neto zarada po zaposlenom po mesecima (ako se koristi uz modul za obračun zarada i naknada Total S)
 • Personalni list zaposlenog
 • Evidencioni list zaposlenog
 • Istek ugovora o radu za sva preduzeća
 • Program obuke ISO

Grafička prezentacija izveštaja

Generisanje „ad hoc” izveštaja – mogućnost da korisnik kreira izveštaje, samostalno definišući kriterijume i podatke koje želi da dobije u izveštaju. Ovakav izveštaj moguće je sačuvati i iznova koristiti u drugom datumskom opsegu (slika 13).

Slika 13 - Generator Ad Hoc izveštavanja na osnovu svih podataka u bazi podataka

Obrasci za korisnike javnih sredstava – korisnici javnih sredstava iz programa za upravljanje ljudskim resursima mogu da kreiraju obrasce sa podacima o zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru:

 • Obrazac 1 – Zaposleni na neodređeno/određeno vreme
 • Obrazac 2 – Zaposleni po ugovoru o delu
 • Obrazac 3 – Zaposleni preko zadruga

Navedeni obrasci mogu da se izvezu iz programa u elektronskom obliku (XML fajl) i uvezu u aplikaciju Registar zaposlenih, Uprave za trezor.

Način licenciranja

Program za upravljanje ljudskim resursima – Personal licencira se po principu godišnje pretplate. Pretplata počinje da teče datumom uplate i traje narednih godinu dana.

Cena godišnje pretplate je definisana važećim komercijalnim uslovima i zavisi od maksimalnog broja aktivnih lica u evidenciji. Evidentirana lica u programu koja su u statusu „pasivan“ ne ulaze u broj lica koji je ograničen nivoom licence i ona se ne uzimaju u obzir prilikom pregleda i formiranja izveštaja iz programa.

CENA LICENCE – GOTOVIH SOFTVERSKIH REŠENJA – Edicije „Mali poslovni programi 2“

 • *Cenovnik važi od 01.04.2022 godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…