SRB

Razvoj softvera od strane D4S na platformi MPP

Kako izgleda razvoj namenskih dorada u saradnji sa D4S

Na osnovu analize Vašeg zahteva i sagledavanja mogućnosti softvera predlažemo razvoj SAMO IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:

 • 1. Nema potrebne funkcionalnosti u softveru.
 • 2. Nije planiran razvoj od opšte koristi u tom pravcu.
 • 3. Ne možemo drugačijom organizacijom posla na terenu da je prevaziđemo.
 • 4. Ne možemo drugačijim podešavanjem i organizacijom u softveru da je prevaziđemo.
 • 5. Gledamo da dođemo do zajedničkog stava sa korisnikom da li je D4S ponuda cenovno opravdana

Na osnovu dokumenta: Zahtev za ponudu mejlom ili upitom, telefonski razgovor ili sastanak

 • Definišemo Sistemske zahteve za realizaciju posla.
 • Definišemo spisak potrebnih funkcionalnosti i usluga u realizaciji posla.

Svaka dorada u našoj realizacija konkretno je specificirana i ponuđena, a u D4S realizaciji pored toga podrazumeva angažovanje vremena po sledećim aktivnostima:

 • Razumevanje, pisanje, dizajn, dogovore u vezi dorade.
 • Razvoj i testiranje namenske dorade.
 • Podešavanje.
 • Instalacija i obuka kod Vas na lokaciji.
 • Kratko uputstvo za korišćenje rešenja.
 • Protokoli i podrška u periodu održavanja.

Procenjujemo potrebno vreme za radove i prema tome dajemo ponudu cene i vremena za realizaciju i implementaciju.

Održavanje: Obavezno

Komercijalni tretman: Mesečno ili godišnje,

Šta podrazumeva:

Podrazumeva da smo mi zaduženi za instalaciju novih verzija, podršku u radu, testiranje i korekciju namenskih funkcionalnosti i druge radove koji podrazumevaju obuhvatnu podršku u radu za sve korisnike poslovnog softvera. Bez obzira na promene u okruženju ili poslovnom softveru, dorada mora predviđeno da funkcioniše.

Instalacija i obuka: Uključena u cenu

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Obrazloženje razvoja softvera od strane D4S na platformi MPP

D4S je dugogodišnji ovlašćeni distributer proizvoda PS.IT-a, ali i poslovni partner sa kojim PS.IT ima potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji kroz koju se realizuju različiti zajednički projekti.

U vezi razvoja i održavanja dorada softvera na platformi MPP2 od strane D4S, u skladu sa procedurama i međusobnim pravima i obavezama D4S i PS.IT kao i obavezama u odnosu na korisnike, prezentujemo sledeće:

D4S ima ovlašćenje od PS.IT-a da, osim razvoja i održavanja MPP2 kao proizvoda, može da pruža sve druge vrste usluga koje se odnose na MPP2, dakle:

 • Razvojem softverskih rešenja baziranih na MPP2 platformi kako za konkretne korisnike tako i za tržište u formi svojih softverskih proizvoda.
 • Održavanje takvih softverskih proizvoda.
 • Prioritetnom podrškom.

Pored toga D4S se bavi pružanjem čitavog niza usluga klijentima koje nisu u domenu rada PS.IT-a.

D4S je u potpunosti nezavisan oko načina pružanja tih usluga i komercijalnih uslova.

D4S i PS.IT su se usaglasili da:

 • U situaciji kada D4S ugovori doradu MPP2, programski kod ostaje u D4S preuzima na sebe obavezu održanja u skladu sa obavezama koju međusobno preuzimaju D4S i PS.IT
 • Ako je predmet dorade realizovan na platformi MPP2, za distribuciju i ažuriranje dorade može se koristiti isti kanal distribucije, tj. servis MPP2. Ako predmet dorade nije realizovan na platformi MPP2 već je nezavisno rešenje, on neće biti distribuiran na platformi MPP2.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Zašto je važno održavanje namenskih dorada

Prethodnih godina D4S je na zahtev pojedinih korisnika, realizovao više stotina različitih dorada programa MPP2. Te dorade su izrađene na osnovu specifičnih zahteva korisnika, a odnosne se na:

 • Proširenje postojećih funkcionalnosti MPP2.
 • Razvijane nove opcije koje se oslanjaju na neke module i funkcionalnosti programa MPP2.

Ovakve dorade D4S nema obavezu da održava, osim ako ponudom nije specifično predviđeno održavanje. Pod održavanjem se podrazumeva bilo kakvo dalje bavljenje tom doradom, što znači da je funkcionalnost koja je tražena isporučena i da je funkcionalna u momentu završetka projekta.

Svako naknadno angažovanje po pitanju te dorade, predmet je dodatne ponude.

Do sada samoinicijativno preuzeta je obaveza da takve dorade usaglašava sa promenama samog MPP2 tako da ostanu funkcionalne i usklađene sa novim verzijama MPP2. MPP2 se tokom vremena menja zbog:

 • Izmena zakona koji utiču na funkcionalnost koju MPP2 nudi;
 • Tehnoloških promena u okruženju;
 • Dodavanja funkcionalnosti ili izmene postojećih funkcionalnosti u softveru koje doprinose unapređenju rada najvećeg broja korisnika.

S obzirom na veliki broj dorada za različite korisnike, 2018. godine uvedena je obavezna naknade za održavanje uz svaku doradu.

Održavanje, u smislu u kojem se ovde ta reč koristi, obuhvata (ako nije drugačije specificirano u ponudi) obavezu D4S da prilikom publikovanja nove verzije MPP2 od strane proizvođača PS.iT, obezbedi da se funkcionalnost koju je dorada imala ne izgubi, odnosno da se realizuje neophodno tehničko tehnološko unapređenje dorade, tako da funkcionalnost dorade ostane u razumnoj meri ista kao što je bila. Praktično, održavanje dorada programa MPP2 podrazumeva održavanje realizovanih dorada u situacijama kada dolazi do promena funkcionalnosti MPP2 usled izmena zakonske regulative ili zbog drugih promena do kojih dolazi zbog razvoja softverskog rešenja, ne menjajući dorađenu funkcionalnost izvan ugovorenih i realizovanih okvira.

Održavanje dorada programa MPP2 je sada obavezna stavka prilikom ugovaranja dorada programa po zahtevima korisnika. Takođe svi korisnici koji plaćaju održavanje dorada imaju prioritet prilikom usklađivanja dorada nastalim promenama.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…