SRB

Konsalting za integracije

Kontinuirani transfer velikih podataka

Zadatak

Organizacija za evidenciju i praćenje svog poslovanja koristi softversko rešenje MPP2 u kojem vodi i računovodstvenu evidenciju. Sa druge strane za potrebe operativnog rada zasebne organizacione jedinice koristi namenski razvijeno softversko rešenje u izdanju druge kompanije. S obzirom na operativne okolnosti u kome se nalazi organizacija potrebno je što pre u raspoloživom obliku preneti podatke u vezi sa izdatim računima od strane organizacione jedinice u softversko rešenje MPP2. Na osnovu strukturno dogovorenog Excel fajla potrebno je kreirati izdate račune usaglašeno sa aktuelnim zakonodavnim okvirom Republike Srbije. Konkretno, novi pravilnik o PDV evidenciji i predaji obračuna poreskoj upravi nameće posebne zahteve koji izlaze izvan domena funkcionalnosti namenskog softverskog rešenja organizacione jedinice.

Zbog nastale situacije postoji potreba integracije podataka iz dostavljenog Excel fajla sa Modulom za fakturisanje i evidenciju PDV Avans na ime: Obračun PDV-a, Knjiženje poslovnih promena na računima stanja glavne knjige, Razrešavanje izvoda (prilikom uplata računa), Integralno finansijsko Izveštavanje.

Dokumentom preciziramo zahteve projekta i postavljamo okvire samog transfera podataka. Dokument će se koristiti kao referentni dokument za razvojni tim u procesu razvoja i implementacije transfera podataka posredstvom Excel Fajla.

Dokument definiše opšti okvir transfera podataka posredstvom Excel Fajla, ali sadrži i detaljnu specifikaciju podataka koji će biti predmet razmene između dva sistema. Takođe dokument se bavi i tehničkim aspektom samog transfera podataka.

Rešenje

 • 20.000 računa računa sa 16 teoretskih mogućih scenarija u vezi poslovnih partnera, na bazi podataka sa šifarnikom od 50.000 poslovnih partnera, importuju se na kvalitetom kontrolisan način za jedan (1) sat.
 • Ukoliko proces iz bilo kog razloga se zaustavi, od tačke odakle je zaustavljen nastaviće se dalje u željenom trenutku i po principu „forever increment“ završiće posao.
 • Dok se ovaj posao izvršava, moguć je rad na računaru i u samoj aplikaciji zbog dobrog i pametnog korišćenja procesora i radne memorije.
 • Rešenje je jednostavno za korišćenje od strane korisnika, jedna opcija i jedno dugme i neki klik.
 • Sa korisničke strane podrazumeva jedno dugme preko koga se učitava, pokreće, zaustavlja, nastavlja import željenih podataka.
 • Omogućava automatsko oformljavanje velikog broja izdatih računa sa svim traženim/potrebnim posebnostima.
 • Rešenje pruža siguran i optimalan rad u izazovnom poslu dugoročnog procesiranja podataka uz održavanje stabilnosti rada.
 • Rešenje je podesivo prema zahtevima dostavljenog Excel-a i omogućava generički import podataka nebrojano puta prema zahtevima korisnika.
 • Rešenje se lako se instalira i funkcionalno inkorporira u radno okruženje Edicije „MPP 2“.
 • Ceo proces je transparentan i ukoliko nešto negde nije u redu, jasno se locira problem.
 • Minimalna obuka korisnika za korišćenje rešenja.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Integracije u cilju popisa i evidencije imovine

Naše predloženo najbolje rešenje podrazumeva specifikaciju hodograma aktivnosti, opremu, potrebne integracione procedure i implementirana iskustva sa terena. Mi upravljamo projektom i integrišemo sve raznorodne tehnologije, sisteme, procedure, podatke, zahteve i potrebe u jednu funkcionalnu celinu sa propratnim uputstvima. Gledajući iz „ptičje perspektive“ ceo sistem ili rešenje koji je potrebno izgraditi možemo da podelimo na sledeće celine:

 • 1. Instrumenti označavanja i način označavanja
 • 2. Oprema
 • 3. Procedure i uputstva za sprovođenje aktivnosti:
  - Aktiviranja osnovnog sredstva,
  - Povećanja(nadogradnje)/Smanjenja vrednosti osnovnog sredstva
  - Popisa osnovnih sredstva
  - Otpisa, Otuđenja, Prodaje osnovnih sredstava
 • 4. Uređenje i trasiranje podataka koji se stvaraju u svakom segmentu sistema, a sa aspekta evidencije osnovnih sredstava na ime operativnih i zakonskih potreba

Instrumenti označavanja i način označavanja

Shodno iskustvu sa terena i preporukama proizvođača instrumenata označavanja (čipova, nalepnica) potrebno je opredeliti koje grupe osnovnih sredstava je potrebno ili moguće na koji način tretirati.

Generalno gledano možemo da identifikujemo tri grupe osnovnih sredstava, sa ovog aspekta:

 • Prva grupa OS, isplativo je i smisleno označavati (lepiti, kačiti, ojačano lepiti, vezivati, šrafiti, ubušiti) određenim RFID čipom.
 • Dok drugu grupu OS isplativo je označavati nalepnicom sa/bez bar-kod-a, nekada je dovoljan samo inventarski broj.
 • Treću grupu OS nije moguće niti isplativo označavati niti nalepnicom, niti RFID čipom već se ili utiskuje inventarski broj OS ili na drugi način sprovodi označavanje, evidencija i procesiranje kroz sistem.

Karakteristike čipova, Cene za određene količine čipova koje se nabavljaju, nalepnica-etiketa tj. cena ribona koji služi za štampanje nalepnice, uređaja koji ih printaju o svemu mi vodimo računa.

Napominjemo da se tehnologija razvija u smislu povećanja ponude raznih modela čipova. Naša praksa je da pre porudžbine čipova od strane korisnika, zajedno sa korisnikom obavimo detaljan razgovor, zajednički pregled osnovnih sredstava i opredeljenje načina označavanja (uobičajeno je da je ovo uključeno u projekat sistema), na bazi koga proističe zahtev sa potrebnim količinama određenih čipova.

Preduslov za ovo je da su Vam podaci o osnovnim sredstvima uređeni u trenutnom informacionom sistemu i verodostojni stanju na terenu. Ukoliko to nije slučaj, potrebno je prikupiti podatke iz svih raspoloživih izvora, izvršiti konsolidaciju podataka, označavanje i uraditi prvi detaljan popis stanja na terenu.

Na raspolaganju smo za izvođenje ovih radova.

Oprema

U ponudi imamo sledeću opremu:

 • UHF Mobilne čitače i prateću opremu
 • UHF Stone čitače
 • Mobilne lake i prenosive stone čitače koji može da se konektuju na Tablet i time postaju mobilni.
 • Mobilne nosače PDA uređaja koji su ujedno RFID i Bar kod čitači, a koji koriste softver u okviru PDA uređaja.
 • Oprema za čitače: Docking station, Baterija, Kablovi i tome slično sve je uključeno u cenu uređaja i dolazi sa uređajem.
 • Fiksni čitači, takođe ih imamo u ponudi za kontrolu iznošenja opreme iz nekog branjenog prostora.
 • Dosta različitih uređaja sa velikom mogućnostima možemo da ponudimo, zavisno od konkretnih potreba predložićemo konkretno rešenje.
 • Softver na uređajima, drajveri, softverski alati za upravljanje čipovima, softver za popis osnovnih sredstava na terenu.

U okviru dostavljenih tehničkih specifikacija možete da vidite deklarisani dnevni kapacitet štampe.

Smatramo da je bitno da napomenem da smo iz praktičnih potreba i razloga izgradili portabilnu aplikaciju za kompletnu operativnu evidenciju osnovnih sredstva sa velikim naprednim mogućnostima bez obzira na to koji poslovni softver ima korisnik. Aplikacija je portabilna ne zahteva instalaciju, moguće je snimiti je na disk, usb flash drive ili na drugi način poneti sa sobom zajedno sa podacima. Ovo je posebno interesantno TOP menadžmentu i-ili vlasnicima.

Sistem funkcioniše tako što se u vidu lokalne baze podataka nalazi rešenje sa svim potrebnim podacima vezanim za osnovna sredstva u operativnom smislu koja su vam potrebna, a iz razloga velikih investicija, tehnoloških ograničenja, korporativnih polisa i tome slično niste u mogućnosti da ih sprovedete kroz postojeći poslovni informacioni sistem. Svakom osnovnom sredstvu moguće je pridružiti po dve slike visoke rezolucije. Ukoliko u toku eksploatacije sistema potrebno je da evidentirate još neke podatke za osnovna sredstva i shodno tome da izveštavate moguće je vrlo lako u roku od par sekundi sprovesti zahteve u delo. Ostvarenje ovih mogućnosti na drugi način bili bi preskupo i zahtevno.

Softveri se jednokratno kupuju po principu trajnog licenciranja. Softver za popis mogućni smo da prilagodimo konkretnim potrebama na terenu prema zahtevu klijenta, iako je već kroz softver ponuđena jako velika širina koja zadovoljava potrebe većine klijenata.

Ukoliko je potrebno možemo da Vam dostavimo softvere koji dolaze uz uređaje kako bi ih proverili ako imate korporativne polise po ovim pitanjima.

Procedure i uputstva za sprovođenje aktivnosti u sistemu

Moguće je da nas angažujete po pitanju oformljavanja procedura i uputstava za primenu sistema u praksi.

Ovde moramo da napomenemo da smo zajedno kroz konsultacije sa korisnikom osmišljavali i kreirali procedure, nakon što smo se detaljno upoznali sa sistemom. Detaljno upoznavanje sa sistemom je preduslov za sprovođenje ovog posla sa naše strane. Ukoliko korisnik ima uređene procedure naše angažovanje po ovom pitanju nije potrebno. Takođe, potrebno je oformiti namenske obrasce za dokumentovanje pri sprovođenju određenih novih aktivnosti u sistemu. Sva uputstva i procedure smo mi samostalno kompletno uradili uključujući sve elemente.

Uređenje i trasiranje podataka koji se stvaraju u svakom segmentu sistema, a sa aspekta evidencije osnovnih sredstava na ime operativnih i zakonskih potreba

Primer uputstva za korisnika kako funkcioniše ostvarena integracija generička i dvosmerna između informacionog sistema korisnika sa jedne strane i mobilnog uređaja tj. softvera na mobilnom uređaju sa druge strane.

Dvosmerna komunikacija se ostvaruje posredstvom struktuiranog fajla. U informacionom sistemu se očekuje oformljavanje popisne liste i export fajla na mobilni uređaj, dok sa druge strane nakon popisa primerni fajl se prosleđuje sa količinama, lokacijama, računopolagačima i drugim definisanim kao potrebnim podacima nazad u informacioni sistem.

Takođe izgled fajlova u okviru kojih se smeštaju podaci na uređaju prilikom popisa je u prilogu ovog foldera.

Bitna informacija je da je u praksi moguće označavati prostorije, zgrade, prostore, ljude u smislu dodele identifikacione kartice i vezivati se za taj RFID tag sredstva koja se očekuju da se nalaze u okviru te prostorije, čime se postiže veća efikasnosti prilikom popisa. Stvaraju se i preduslovi za kreiranje podataka koji će ispisivati istoriju kretanja osnovnog sredstva prema organizacionim jedinicama.

Ukoliko su Vama potrebni podaci u bilo kom formatu txt, xml sa željenom strukturom tih podataka, mogućni smo da isprogramiramo interfejs prema namenskih zahtevima shodno mogućnostima integracije između uređaja i informacionog sistema.

Komercijalne i tehničke napomene

 • Sve cene su date isključujući izvozno i transportno carinjenje koje će zavisiti od težine poručene opreme.
 • Isporuka bi bila po principu CPT lokacija korisnika.
 • Obezbeđen servis u Beogradu i postoji zastupnik i dugogodišnja saradnja vezano za svu ponuđenu opremu.
 • Garancija minimum dve godine na opremu.
 • Nalepnice i RFID tag-ovi smatraju se potrošnim materijalom i proizvodni vek trajanja tj.
 • Čuvanje podataka na čipu je sigurnih 10 godina.

Projekat ili savetodavne usluge

Mogućni smo da Vam ponudimo izradu projekta sistema za evidenciju osnovnih sredstava sa pratećim komponentama ili da Vam pomognemo u izradi istog.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Prezentacija drugih radova u oblasti Integracija u pripremi

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…